درسهای دوره كارشناسي ارشدشيمی گرايش شيمي آلي

 

 دانشجويان با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحدالزامي مشترك ، 6 واحد الزامي اختصاصي ، 6  واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 6 واحدپايان نامه جمعا 28 واحد مي باشند.

 

دروس انتخابي :  دانشجويان ملزم به گذراندن 6  واحد انتخابي می باشند.

 

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

شیمی هتروسیکل

3

 

موضوع مخصوص در شیمی آلی

3

 

مباحث نوین در شیمی آلی

3

 

شیمی آلی فلزی

3

 

فتوشیمی

3

 

اصول بیوشیمی

3

 

شیمی داروئی

3

 

شیمی و تکنولوژی نفت

3

 

شیمی و تکنولوژی چرم

3

 

سمينارو پاياننامه

 

نام درس

 تعداد واحد

شماره درس

سمينار

1

 

پايان نامه

6

 

 

 دروس الزامي مشترك :  دانشجويان با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحدتخصصي مشترك می باشند.

 

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

شیمی آلی پیشرفته

3

 

شیمی تجزیه پیشرفته

3

 

شیمی معدنی پیشرفته

3

 

شیمی فیزیک پیشرفته

3

 

 

دروس الزامي اختصاصي : دانشجويان ملزم به گذراندن 6 واحد الزامي اختصاصي می باشند.

 

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

روشهای سنتز آلی

3

 

شیمی فیزیک آلی

3

 

طیف سنجی آلی (روشهای نوین)

3

 

 

 

 

   دانلود : List_doroos_Arshad_Ali_Hormozgan_Univ.doc           حجم فایل 46 KB