برنامه ترمیک کارشناسی شیمی محض  135 واحد ورودی 94 به بعد

دانشجویان برای انتخاب واحد حتما با استاد راهنمای خود مشورت کنند.  در صورت رعایت نکردن برنامه ترمیک عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد.


 

ترم اول

 

ترم دوم

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

1

شیمی عمومی 1 (1110047)

3

-----

1

شیمی عمومی 2 (1110048)

3

شیمی عمومی 1

2

فیزیک عمومی 1  (1110069 یا 1112078)

3

-----

2

ریاضی عمومی 2 (1114004)

3

ریاضی عمومی1

3

ریاضی عمومی 1 (1114002)

3

-----

3

فیزیک عمومی 2  (1110071 یا 1112079)

3

فیزیک عمومی 1

4

فارسی (1410002)

3

-----

4

آز شیمی عمومی 2 (1110050)

1

آز شیمی عمومی 1

5

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) (1413012)

2

-----

5

آز فیزیک عمومی 2  (1112099 یا 1112009)

1

آز فیزیک عمومی 1

6

آز شیمی عمومی 1  (1110049)

1

-----

6

زبان خارجه - علوم (1410007)

3

-----

7

آز فیزیک عمومی 1  (1112006 یا 1112098)

1

-----

7

انقلاب اسلامی ایران (1413021)

2

-----

 

 

 

 

8

ایمنی در آزمایشگاه (1110083)

2

-----

جمع کل       16 واحد

جمع کل       18 واحد

 

 

ترم سوم

ترم چهارم

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

1

شیمی آلی 1 (1110002)

3

شیمی عمومی 1

1

شیمی آلی 2 (1110004)

3

شیمی آلی 1

2

شیمی تجزیه 1 (1110007)

3

شیمی عمومی 2

2

شیمی تجزیه 2  (1110075)

3

شیمی تجزیه 1

3

شیمی فیزیک 1 (1110013)

3

شیمی عمومی 2

ریاضی عمومی 1

3

شیمی معدنی 1  (1110017)

3

شیمی عمومی 1

4

ریاضی در شیمی  (1110074)

3

ریاضی عمومی2

4

زبان تخصصی شیمی  (1110073)

2

زبان خارجی عمومی

5

تفسیر موضوعی قرآن (1413017)

2

-----

5

شیمی محیط زیست (1110037)

2

شیمی تجزیه 1

6

کاربرد رایانه در شیمی (1110110)

2

ترم 3 به بعد

6

آز شیمی آلی 1 (1110003)

1

شیمی آلی 1

7

آشنایی با دفاع مقدس (1410018)

2

-----

7

آز شیمی تجزیه1 (1110008)

1

شیمی تجزیه 1

 

 

 

 

8

آز شیمی فیزیک 1 (1110014)

1

شیمی فیزیک 1

 

 

 

 

9

دانش خانواده و جمعیت (1410033)

2

-----

جمع کل       18 واحد

جمع کل       18 واحد

 

 

ترم پنجم

ترم ششم

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

1

شیمی آلی 3 (1110006)

3

شیمی آلی 2

1

شیمی فیزیک 2 (1110015)

3

شیمی فیزیک 1

2

شیمی تجزیه 3 (1110076)

3

شیمی تجزیه 1

2

شیمی معدنی 3 (1110080)

3

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 2 (1110079)

3

شیمی معدنی 1

3

شیمی آلی فلزی (1110027)

3

شیمی آلی 2

شیمی معدنی 2

4

آز شیمی آلی 2 (1110005)

1

شیمی آلی 2

4

سنتز مواد آلی (1110038)

3

شیمی آلی 2

5

آز شیمی تجزیه2 (1110010)

2

شیمی تجزیه 2

5

آز شیمی تجزیه 3 (1110077)

2

شیمی تجزیه 3

6

آز شیمی معدنی 1  (1110018)

1

شیمی معدنی 1

6

آز شیمی معدنی 2  (1110020)

1

آز شیمی معدنی 1

7

تاریخ تحلیلی اسلام (1413022)

2

-----

7

روشهای جداسازی در شیمی (1110089)

2

شیمی تجزیه 3

8

تربیت بدنی 1 (1410010)

1

-----

8

اندیشه اسلامی  1 (1413023)

2

-----

9

متون علمی شیمی (1110087)

2

زبان تخصصی شیمی

 

 

 

 

جمع کل       18 واحد

جمع کل       19 واحد

 

 

ترم هفتم

ترم هشتم

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

ردیف

نام درس

واحد

پيشنياز

1

شناسایی ترکیبات آلی (1110081)

3

شیمی آلی 2

1

آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی (1110082)

2

شیمی آلی 2

آز شیمی آلی 1

2

شیمی فیزیک 3 (1110078)

3

ریاضیات در شیمی

2

شیمی دارویی (1110033)

3

شیمی آلی 2

3

کاربرد نظریه گروه در شیمی (1110096)

3

شیمی معدنی 2

3

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی (1110108)

2

شیمی تجزیه 3

4

شیمی فیزیک آلی (1110031)

3

شیمی آلی 2

4

ورزش 1 یا تربیت بدنی 2 (1410040)

1

تربیت بدنی 1

5

آز شیمی فیزیک 2 (1110016)

1

آز شیمی فیزیک 1

5

نانو شیمی (1110086)

2

شیمی تجزیه 3

6

اندیشه اسلامی 2 (1413024)

2

-----

 

 

 

 

 

 

6

طیف سنجی مولکولی (1110084)

3

شیمی فیزیک 3

جمع کل       15 واحد

جمع کل      13 واحد

 

 

   دانلود : 1.docx           حجم فایل 48 KB