کارشناس گروه فیزیک

با انتقال نشانگر موس روی هر کارمند شماره تماس آن را مشاهده نمایید

پروین جمشیدی

کارشناس گروه

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -

مریم جمشیدی

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -

رویا رضوانی زاده

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -