برای دیدن اطلاعیه های گروه ریاضی به آدرس زیر مراجعه نمائید:

https://Gap.im/MathHU

 

نمرات میان ترم ریاضی 2 خانم دکتر سوری

شماره دانشجویی

نمره(40)      

973110888

37.75

973110120

31.5

973111010

30.25

973110823

29.25

973111199

28.25

973110607

28

973110224

25.25

973111082

25.25

973110400

25

963110966

24

963111182

24

973110859

23.75

973110691

23.25

983110523

23

973210107

21.75

963110569

20.5

963110156

20.25

973110041

19.5

953210103

18.75

973110861

17.75

973110978

17

963110677

16.25

973110568

15

973110382

13.5

973110459

12.5

973110262

10.5

973110358

10.25

973110907

9.25

973110967

9.25

953210463

8

973210028

8

973110707

3.5

973111223

0.25

973110670

0

953210414

0

 

 

نمرات میان ترم ریاضی یک خانم دکتر سوری

شماره دانشجویی

نمره (60)

983110283

55.5

983210079

53.75

973110814

51.75

983110056

50.5

983110171

49.75

983110285

47.75

973111128

47.25

983110296

47

983110242

46.75

983110025

45

983110026

36.5

983110201

35.75

973210082

31.5

983110314

29.5

983110128

29.5

973110525

25.5

983110018

24.75

983110208

24.25

983110181

23.75

983110585

22.5

983110142

21.75

973110556

19.5

983110178

19.5

983110160

19

973110707

16

983110164

15

983110248

13.75

983110060

12

983110105

11.5

983110626

11

973110579

11

973210402

10.25

983110288

9

983110114

7.5

973111212

7.25

983210102

7

983110004

3.5

973110629

3

983110050

0.5

 

نمرات میان ترم ریاضی یک آقای غلامی

 نمرات میان ترم درس ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 

 

   دانلود : نمونه_سوال_تبدیل_لاپلاس.pdf           حجم فایل 1042 KB
   دانلود : روش_ضرایب_مجهول.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : معادله_لاگرانژ.pdf           حجم فایل 2062 KB
   دانلود : ricatti.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : روشهای_انتگرال_گیری.pdf           حجم فایل 2372 KB
   دانلود : ریکاتی_جزوه.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : معادلات_قابل_تبدیل_به_همگن.pdf           حجم فایل 32 KB