گروه زمین شناسی

کارشناسی زمین شناسی این رشته در سال 1379 دایر شده است.

*دوره تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد : گرایش پترولوژی

                      گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

*دکتری : گرایش پترولوژی

           گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی