درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی گرايش شيمي تجزیه

 

 دانشجويان با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد الزامي مشترك ،  6 تا 9 واحد از دروس الزامي اختصاصي ، 3 تا6  واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 6 واحد پايان نامه جمعا 28 واحد مي باشند.


دروس الزامي مشترك :  دانشجويان با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك می باشند.

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

شیمی آلی پیشرفته

3

 

شیمی تجزیه پیشرفته

3

 

شیمی معدنی پیشرفته

3

 

شیمی فیزیک پیشرفته

3

 

 

دروس الزامي اختصاصي :

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

الکتروشیمی تجزیه ای

3

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

3

 

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

3

 

 

 دروس انتخابي :  

 نام درس

تعداد واحد

شماره درس

الکتروشیمی پیشرفته

3

 

شیمی هسته ای

3

 

خوردگی فلزات

3

 

مباحث نوین در شیمی تجزیه

3

 

تجزیه مقادیر بسیار کم

3

 

رادیوشیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

2

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

2

 

کمپلکسها در شیمی تجزیه

3

 

کروماتوگرافی

2

 

موضوع مخصوص در شیمی تجزیه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سمينار و پايان نامه

نام درس

 تعداد واحد

شماره درس

سمينار

1

 

پايان نامه

6

 

 

 

 

   دانلود : List_doroos_Arshad_Tajzieh_Hormozgan_Univ.doc           حجم فایل 46 KB