در حال حاضر دو برنامه آموزشی برای دوره کارشناسی شیمی وجود دارد. دانشجویان ورودی 94 به بعد طبق برنامه درسی بازنگری شده سال 1394 عمل خواهند کرد.

 

دانشجویان ما قبل از ورودی 94 طبق برنامه درسی کارشناسی شیمی 1373 برنامه ریزی می کنند.

 

دانشجویان ورودی 1396 به بعد با آیین نامه جدید مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دروس خود را خواهند گذراند.

 

 

 

هر دو برنامه آموزشی در وبسایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موجود است.

 

http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx

   دانلود : برنامه_درسی_کارشناسی_شیمی_محض_1395.pdf           حجم فایل 9747 KB
   دانلود : برنامه درسی بازنگری شده کارشناسی شیمی 1394.pdf           حجم فایل 11984 KB
   دانلود : برنامه_درسی_کارشناسی_شیمی_1373.pdf           حجم فایل 2405 KB