مدیران گروه ریاضی

  1. مرحوم دکتر احمد شرف الدین

  2. آقای محمود رضا غلامی از 82/10/14 تا 87/2/10

  3. دکتر مهدی سبزواری از  87/8/11 تا 93/1/22

  4. دکتر جواد مقدری از 93/1/23 تا 95/5/31

  5. دکتر علی حاجی زمانی از 95/6/1 تا 97/7/1

  6. دکتر مجید کریمی عمله از 97/7/1 تا کنون