مدیران گروه فیزیک

  1. دکتر ابوالحسن غیبی از سال 1374 تا 1378

  2. دکتر محمد کاوئی از 78/7/20 تا 82/10/13

  3. دکتر مریم رضازاده از 82/10/14 تا 86/6/31

  4. دکتر ابوالحسن غیبی از 86/7/17 تا 88/9/24

  5. دکتر محمد حامد پور از 88/9/25 تا 89/9/27

  6. دکتر ابوالحسن غیبی از 89/9/28 تا 94/11/11

  7. دکتر محمد حامد پور از 94/11/12 تا 96/11/10

  8. دکتر وحید عامریاز 96/11/11 تا 97/11/15

  9. دکتر علیداد عسکری از 97/11/16 تاکنون