مدیران گروه زمین شناسی

  1. دکتر منصور قربانی

  2. دکتر پیمان رضایی از 82/1/25 تا 83/9/29

  3. دکتر حسین غلامعلیان از 83/9/30 تا 84/8/24

  4. دکتر غلامعباس اسدپور از 84/8/25 تا 87/7/5

  5. دکتر منصور قربانی از 87/8/26 تا 93/6/31

  6. دکتر محمد پوستی از 93/8/17تا 98/1/31

  7. دکتر حسین غلامعلیان از 98/2/1 تاکنون