مدیران گروه آمار

  1. دکتر حسین زمانی از 92/8/18 تا 96/10/24

  2. دکتر مجید هاشم پور از 96/10/25 تاکنون