مدیران گروه شیمی

  1. دکتر معروف زارعی از 93/12/25 تا 96/10/1

  2. دکتر آرش قادری از 96/10/2 تاکنون