معاونین  آموزشی و پژوهشی دانشکده

  1.  آقای سید یوسف بهبهانی  از 82/6/26 تا 86/2/22

  2. دکتر قاسم میر حسین خانی از 86/2/23 تا 88/8/22

  3. دکتر محمد کاوئی از 88/8/23 تا 90/8/23

  4. دکتر محمد مهدی محمد مهدیزاده از 90/9/19 تا 95/1/14

  5. دکتر جواد مقدری از 95/1/15 تا 96/7/25

  6. دکتر معروف زارعی از تاریخ 96/7/26 تاکنون