روسای دانشکده علوم پایه :

  1. دکتر منصور قربانی

  2. دکتر مهدی سبزواری از 81/12/12 تا 85/4/19

  3. دکتر میر مسعود سجادی از 85/4/20 تا 87/5/29

  4. دکتر غلامعباس اسدپور از 87/7/6 تا 89/1/24

  5. دکتر پیمان رضایی از 89/1/25 تا 93/12/26

  6. دکتر ابوالحسن غیبی از 93/12/27 تا 96/7/23

  7. دکتر جواد مقدری از تاریخ 96/7/24 تا 98/9/18

  8. دکتر معروف زارعی از تاریخ 98/9/19 تاکنون