گروه زمین شناسی

الف - کارشناسی زمین شناسی این رشته درسال 1379دایرشده است.

ب- دوره تحصیلات تکمیلی

-کارشناسی ارشد:گرایش پترولوژی

                  -گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

-دکتری زمین شناسی:گرایش پترولوژی

                       -گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارکنان:آقای شازدی صفری کارشناس رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک

پست سازمانی :کارشناس آزمایشگاه

کارشناس دفتری :خانم آسیه زاهدی لیسانس زمین شناسی