ساعات فعالیت کلنیک ریاضی در نیمسال اول 99-98

 

یکشنبه                   14 تا 18 (آقای سدید رفسنجانی)

دوشنبه                10 تا 12 (آقای محمد حسین ترکستانی) 

سه شنبه         10 تا 12(آقای محمد حسین ترکستانی)   و 14 تا 18   (آقای سدید رفسنجانی)

چهارشنبه            14 تا 16 (آقای محمد حسین ترکستانی) 

 

مکان : ساختمان فارابی - جنب کلاس 18