دکتر عبدالواحد رحمانی (دانشیار شیمی تجزیه)

دکتر معروف زارعی (دانشیار شیمی آلی)

دکتر فائضه ثمری (استادیار شیمی تجزیه)

دکتر امین حسینیان (استادیار شیمی آلی)

دکتر آرش قادری (استادیار شیمی آلی)

دکتر سمیه دیانت (استادیار شیمی معدنی)

دکتر سید مصیب دریانورد (استادیار شیمی تجزیه)

دکتر سید مصطفی حسینی (استادیار شیمی فیزیک)