دکتر حسین زمانی (مرتبه علمی : استادیار)

دکتر مجید هاشم پور (مرتبه علمی : استادیار)

 سید یوسف بهبهانی(مرتبه علمی : مربی)

 دکتر مرضیه شکاری(مرتبه علمی : استادیار)

 دکتر عباس افتخاریان(مرتبه علمی: استادیار)

دکتر مهدی امیری(مرتبه علمی: استادیار)

 دکتر زهره پاکدامن(مرتبه علمی : استادیار)